Đánh giá tham nhũng năm 2022

Sở Tài chính:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d8029d90dcbd206d5080BC-STC%20ngay%2028122022.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d8aef5c50bb504bd05KH-TTND%20ngay%200822022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9ca0ec8dccd3dd4d1691TB-STC%20ngay%202552022.pdf

Báo Ninh Thuận:
https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/1dceddc90a21ebddB%C3%A1o%20cao%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20thanh%20tra%20ND%20nam%202022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/79cc94ed6bce13bdChuong%20trinh%20kiem%20tra%20nam%202022.pdf

Ban Dân Tộc:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d8b96d487bd4e8fd01KH-BTTND_BDT%20ngay%2007012022.PDF

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2ee85ea0db9af16d02BC-TTND_BDT%20ngay%2018112022.PDF

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/b12bdbf1c117fc2d59QD-BDT%20ngay%2009122021.PDF

Ban QL các Công Trình NN&PTNT:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/52bdbd06af1c7dd02KH-TTNDC%C4%90CS_BQL%20cac%20CTNNPTNT%20ngay%2010022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8d7c3d2f39ce716d23BC-TTNDCDCS_BQL%20cac%20CTNNPTNT%20ngay%2029122022.pdf

Ban QL các CTDD&CN:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/de1b9341f575d8ad01BC-TTND_BQL%20cac%20CTDDCN.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/4944dc47ba1cc25d01KH-TTND_BQL%20cac%20CTDDCN.pdf

Ban QL các KCN:
https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2df39c60806ae19d01KH-TTND_BQL%20cac%20KCN%20ngay%2003012022.pdf

Ban QL Vườn QG Núi Chúa:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8abcc65d7c8456bd01BC-TTNDCDCS_VQGNC%20ngay%2023122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d28ddb9cae75f27dKHTTND_VQGNC.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/41866437453fd75d01TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2daadd6130849ead02TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d8266d46a547822d03TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f2b7ed37d4a58d6d26TB-BQLVQGNC%20ngay%2003022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d5d78e1f9668066d28TB-BQLVQGNC%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d274d56ab1c6f4ad29TB-BQLVQGNC%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/df6d6dc84de1394d32TB-BQLVQGNC%20ngay%2002022023.pdf

Ban QL Vườn Quốc Gia Phước Bình:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/6b2d518cee5349ed01KH-TTND_VQGPB%20ngay%2003012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8814debf1314d79dBCTTND_VQGPB.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a59bb0a919cf363d03TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/75afdd4e0e6bad4d04TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/915cd549dd835a5d4aTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/978d48e4b5131dfd4bTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9a049edf7e54d06d4cTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b67889f0e266dd4d05TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ed117c24bcddb75d17BQLVQGPB-KHTC%20ngay%202722023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/29f25c605d2494d29BQLVQGPB-KHTC%20ngay%200832022.pdf

Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/56e2bd305c85efcd01KH-BTTND_CtyKTCTTL%20ng%C3%A0y%2010012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/443b3aaf7d24bc6d02BC-BTTND_CTyKTCTTL%20ng%C3%A0y%2004072022.pdf

Công ty Lâm nghiệp Ninh Sơn:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/5410bbbb6d4f265d01BC-BTTND_CtyLNNS%20ngay%2031122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/9ff955d5ce309b1d01KH-BTTND_CTyLNNS%20ngay%2010012022.pdf

Công ty Lâm Nghiệp Tân Tiến:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/4ad8332cc86dc46d01BC-BTTND_CtyLNTT%20ngy%2005012023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/4793c31b8adfce4d01KH-BTTND_CTyLNTT%20ngay%2022022022.pdf

Hội đồng nhân dân tỉnh:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/7c038f4de0dcdd2dBCTTND_HDND.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f28973ddad4f01fd01KH-TTND_HDND%20ng%C3%A0y%200912022.pdf

Sở Giáo dục Đào Tạo:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/9537c3631dfcdf6d932Q%C4%90-SGDDT%20ngay%2013122021.pdf

Sở Khoa học và Công nghệ:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/7291109f7dcd5edd01BC-TTND%20SKHCN%20ngay%2029122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/bdfb0dbda4acaa7d07KL-SKHCN%20ngay%202792022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/1e7da44bd8b20ed234QD-SKHCN%20(KH)%20ngay%2010122021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/fd9be54895b8147d234QD-SKHCN%20ngay%2010122021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e95ea32567d70d3dKH%20Ban%20TTND%20nam%202022%20SKHCN.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/5e9353d42963b02d01CTr-TTND_SoKHDT%20ngay%2007012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2f0fede9cd6697dd06BC-TTND_So%20KHDT%20ngay%2030122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2cd61dc991a99c9d831SKHDT-DTGS.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/97bd4383a08342fd1110TB-SKHDT%20(PL1).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3c568a20061060d1110TB-SKHDT%20(PL2).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/a37cca7853ad7d1110TB-SKHDT%20(PL3).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/63dbf5dd71fda30d1110TB-SKHDT%20(PL4).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/190c64c07fd11f8d1110TB-SKHDT.pdf

Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/9311ca4150cd5dfd435-VP_SLDTBXH%20ng%C3%A0y%2018022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/7dd6855af032adbd593-VP_SLDTBXH%20ngay%2008032022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/5086938717f3f12d1165TB-SLDTBXH%20ngay%201152022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8d2564ccdb7c4c0d1174TB-SLDTBXH%20ngay%201252022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f4d00fd1d99229dd1010TB-SL%C4%90TBXH.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d2cfdff34b37f19d1032TB-SL%C4%90TBXH.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3ee4bb4c9bcb52d1074TB-SL%C4%90TBXH.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/admin/noi-dung/da-xuat-ban.aspx

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bcdb0df93e2f20fd435SL%C4%90TBXH-VP%20ngay%2018022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b1c5b65d592080d1074TB-SLDTBXH%20ngay%202842023.pdf

Sở Nội vụ:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/1ed042b2eae126dd01KH-BTTND%20ngay%2017022022%20SNV.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/dfddda42df52c9cd02BC-BTTND%20ngay%2028122022%20SNV.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/442dadf86d2de0fd3330BC-SNV%20ngay%2031122022%20SNV.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/21eaec55931e8d8d5671TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/673aea9ffdf54a9d5681TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

Sở Tư pháp:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/28255151adf8df5dKHBTTND_STP.pdf

Sở TTTT:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3340dd2cfcbb9bcd01KH-TTND_SoTTTT%20ngay%201012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d1bb8ded82df163d47BC-TTND_SoTTTT%20ngay%2013122022.pdf

Sở VHTT&DL:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e6a7282aa0985b7d03KH-BTTND_SVHTTDL%20ngay%201002022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/b02aa959ba63169d07TB-SVHTTDL%20ngay%2028022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f6cc2a9dd1d01fbd26BC-TTND_So%20VHTTDL%20ngay%2028122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d1cb122f73ee517d43TB-SVHTTDL%20ngay%202582022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/c53d4498c91dcccd45TB-SVHTTDL%20ngay%202582022.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ab9bedd0594cd2d63TB-SVHTTDL%20ngay%200382023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/205ea816d29cb59d64TB-SVHTTDL%20ngay%200382023.pdf

Sở Y tế:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/716bbd6a02d5396d768KH-SYT.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f4443dd60f7d21ed1940TB-SYT%20(PL).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/ec0969b75083ff4d1940TB-SYT.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d580d61abf3d811d1983TB-SYT%20(PL).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/4d2195104df4f00d1983TB-SYT.pdf

Trường Cao đẳng nghề:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e279dd4590dac79d01BC-TTND_CDN%20ngay%2029102022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/60107f2dedf0addd01KH-TTND_CDN%20ngay%206012022.pdf

UBND Thành Phố Phan Rang - Tháp Chàm: (01/8/2023)

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4495a46672bb9fed01TB-TCKH_PR-TC%20ngay%200852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/97316c3492826c2d02TB-TCKH_PR-TC%20ngay%200852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/dd9ea3b6c1c7fe1d03TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203172023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3ec8ba65309b675d04TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203152022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/46642715c30d04cd14TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203152022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d0c4fd7eb79baded243TCKH-NS_PR-TC%20ngay%202542022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/620b7bf5112c92dd475TCKH-NS_PR-TC%20ngay%203072023.pdf

UBND Huyện Bác ái:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2c9f1815d61ae77d01KH-TCKH_Huyen%20BA%20ngy%200432022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3bc80d54dc43d81d02KH-TCKH_Huyen%20BA%20ngay%200432022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/dc7516f314b7d3bd09KL-TTH_HuyenBA%20ngay%20332023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/d8c59da74508dad17TB-PTCKH_Huyen%20BA%20ng%C3%A0y%202862022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3a29f2117b8b3cfd18TB-PTCKH_Huyen%20BA%20ng%C3%A0y%202862022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/ecdd05d6947d054d69KL-TTH_Huyen%20BA%20ngay%201082022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/ded64939d50d0d9d1624QD-UBND_HuyenBA%20ngay%206122021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3d6ce6666f6969ed01KH-TCKH_HuyenBA%20ngay%201432023%20(PL).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3a636f285cd0322d01KH-TCKH_HuyenBA%20ngay%201432023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e1a4f1a2a2f4d9dd02KH-TCKH_HuyenBA%20ngay%201432023.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/58babe0b0da3bd9d23TB-PTCKH_BA%20ngay%200762023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5266c6234a00df4d24TB-PTCKH_BA%20ngay%200762023.pdf

UBND Huyện Ninh Phước:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/2c41e9da9db40b0d01TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%2014022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/9ee5555d78f987ed02TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%201422022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8efa6e5b9ff0ebed11TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%201582022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/10d3f197b7d46dcd4736Q%C4%90-UBND_Huyen%20NP%20ng%C3%A0y%208122021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/8460d49f181a140d02TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%2007022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/19dfbb90bcc2a17d03TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%201052023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/1a099cab62ad534d10TB-PTCKH_HuyenNP%20ngay%201052023.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/212fe922448d487d02TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a6216086163712bd02TB-PTCKH_NP%20ngay%2007022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6fdedbdd6b72d6ad03TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4f42fa883f51c10d13TB-PTCKH_NP%20ngay%201052022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ade49d3de813093d14TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

UBND Huyện Thuận Bắc:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/a06b60273e86902d116KL-UBND_Huyen%20TB%20ngay%201442022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f45b66b8ff38d24d178KL-UBND_HuyenTB%20ngay%202052022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/1a74ea449df1151d3610QD-UBND_HuyenTB%20ngay%2007122021.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ca665570a855961d37TB-TCKH_TB%20ngay%20322023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/335d9c00fd8de90d40TB-TCKH_TB%20ngay%20432022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f3535b0af0090d8d42TB-TCKH_TB%20ngay%20932022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3615fe6564c5659d51TB-TCKH_TB%20ngay%202532022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d3426cf5c888d57d65TB-TCKH_TB%20ngay%201032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2702f972bb53c8ed85TB-TCKH_TB%20ngay%202872022.pdf

UBND Huyện Thuận Nam:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/5d42f69d6e8338cd4154QD-UBND_HuyenTN%20ngay%2006122021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/32de22e5ec2030d2349QD-UBND_HuyenTN%20ngay%2005122022.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3895dac896b0f84d22TB-PTCKH_TN%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/eff83c5c72dc2ced30TB-PTCKH_TN%20ngay%201842023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/cedd77052fe37c7d164TB-PTCKH_TN%20ngay%201852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2ec97347df75084d171TB-PTCKH_TN%20ngay%201462022.pdf

UBND Huyện Ninh Hải: (01/8/2023)

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1a8d814f6f64d27d193TB-PTCKH_NH%20ngay%201622023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/7dd8c9eb8b1dcd0d236TB-PTCKH_NH%20ngay%201522022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2da7ffb39d726dad396TB-PTCKH_NH%20ngay%201042023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/78870a9cff823dfd417TB-PTCKH_NH%20ngay%201142023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/be9d5d519015cc0d610TB-PTCKH%20_NH%20ngay%20742022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/38d95157e474f61d644TB-PTCKH_NHngay%202752023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8781e78ce1a681cd770TB-PTCKH_NH%20ngay%20662022.pdf

UBND Huyện Ninh Sơn: (01/8/2023)

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/13a2536a0f7268dd04TB-TCKH_NS%20ngay%201672022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/69b628a8053f708d05TB-TCKH_NS%20ngay%202072022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a79cd0252369d2ed08TB-TCKH_NS%20ngay%202172022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5d85dbd8d1f2f21d09TB-TCKH_NS%20ngay%202462023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/78d83e0dfa7abadd10TB-TCKH_NS%20ngay%202462022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/48240c9d699a7dcd13TB-TCKH_NS%20ngay%201842022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/efadafeacb2b724d20TB-TCKH_NS%20ngay%201042023.pdf

VPUBND tỉnh:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/647d1166d9cc6a0d90TB-VPUB%20ngay%201242022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/f95ec46bf247e17d110aTB-VPUBND%20ng%C3%A0y%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/c92d3dde419dfcad111aTB-VPUBND%20ng%C3%A0y%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/3b33eefd751e3ded112aTB-VPUBND%20ng%C3%A0y%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/764aaa299da6d4dKHBTTND_VPUBND.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/c8359fb79752f1fdKH%20THANH%20TRA%20NHAN%20DA.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/7f4d101e1ebd3b8d90TB-VPUB%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/a3194a5a26355cdd91TB-VPUB%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/48df5f7d9fabb4bd92TB-VPUB%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/526cbdb12f29233d608TB-VPUB%20ngay%202332023.pdf

File bổ sung ngày 01/8/2023

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/feb1e858ddc5355d90TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bb7bd0bbe9bda72d91TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f0ac0eed75f9ad1d92TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4c343ed7e58a25dd608TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202322023.pdf

Công ty Xổ Số Kiến Thiết:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/ecc40d19dc6f6fdd01BC-TTND_XSKT%20ngay%209022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/a3b51ba7cdd9b2bd01BC-TTND_XSKT%20ngay%2014022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/31995fb4009cff5d18CTr-TTND_XSKT%20ngay%202432022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/fc28f1f8518955ddBC%20BTTND_XSKT.pdf

PNHT-TTra