Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
20/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1064/BC-STC 07/04/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, Quý I/2022
16/QĐ 07/01/2022 Về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận
17/QĐ 07/01/2022 Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
29/STC-TTr 06/01/2022 Triển khai thực hiện các văn bản của Chính phủ 121/2021/NĐ-CP, 128/2021/NĐ-CP, 134/2021/NĐ-CP
125/2021/TT-BTC 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 của BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại NĐ 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017
81/2021/QĐ-UBND 16/11/2021 V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1858/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1859/QĐ-UBND 22/09/2021 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
59/2021/QĐ-UBND 06/09/2021 Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận
103/NQ-HDND 31/08/2021 Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
2136/STC-NS 24/06/2021 Thực hiện kiến nghị của kiểm toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm trước
24/2021/QĐ-UBND 01/06/2021 V/v Ban hành Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6    
31 người đang online
°