Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
Lượt xem: 49
100%

 

1. Ban Dân Tộc (2 File)

2. Ban XDNL và TH các DA ODA ngành nước (2 File)

3. BQL cac KCN (1 File)

4. BQLDA DTXD cac cong trinh dan dung va cong nghiep (2 File) 

5. BQLDA DTXD cac cong trinh giao thong (2 File)

6. BQLDA DTXD cac cong trinh NN&PTNT (2 File)

7. Dai PTTH (1 File)

8. So cong thuong (1 File)

9. So GDDT ( 2 File .DOC)

10. So GTVT ( 2 File)

11. So KHCN (2 File)

12. So KHDT (2 File)

13. So LDTBXH (3 File)

14. So NNPTNT (1 File)

15. So Noi vu (2 File)

16. So TNMT (4 File)

17. So TTTT (2 File)

18. So tu phap (3 File)

19. So VHTTDL (2 File)

20. So Xay dung (4 File)

21. So Y te (2 File)

22. Truong cao dang nghe (2 File)

23. VPUBND tỉnh (3 File)

24. Vuon Quoc gia Nui chua (1 File)

 


02QD-BDT ngay 15012021.PDF | 09BC-TTND ngày 31-12-2021.PDF | 49QĐ-BXDNL ngày 2092021.pdf | BCBTTNDBanNL27122021.pdf | 01BC-TTNDBQLKCN ngay 2022021.pdf | 719QĐ-BQLDA ngay 27122019.pdf | 04BC BQLDA ACTDDCN ngay 30112021.pdf | 719QĐ-BQLDA ngay 27122019.pdf | 163QĐ-BQLDA ngay 28122018.pdf | BCBTTND BQL cac cong trinh GT 30122021.pdf | 71QĐ-BQLDANNPTNT ngay 2672021.pdf | TTND BQLDA cac cong trinh NNPTNT 24122021.pdf | 01BC-TTNDDaiPTTH ngay 20122021.pdf | 06TTNDSCT ngay 31122021.pdf | Bao cao công tác kiểm tra chế độ, định mức Sở 2021 (2).doc | Công văn cung cấp đường link văn bản cho Sở tài chính 2021 (1).doc | 01TTNDSGTVT ngày 20122021.pdf | 02AQĐ-SGTVT ngay 08012021.pdf | 475TB-SKHCN ngay 07-4-2022.pdf | 02TTNDSKHDT ngay 20122021.pdf | 105QD-SKHDT ngay 27-9-2021.pdf | 01TTNDSLDTBXH ngay 17122021.pdf | 48QD-SLDTBXH ngay 2222021.PDF | 385QD-SLDTBXH ngay 31122021.PDF | 1TTNDSNNPTNT ngay 28122021.pdf | 01TTNDSNV ngay 26122021.pdf | 23QD-SNV ngay 31122020.pdf | 1865TB-STNMT ngay 28-4-2022.pdf | 2201KL-STNMT ngay 25-5-2021.pdf | 3170KL-STNMT ngay 12-7-2021.pdf | 3630QD-STNMT ngay 06-8-2021.pdf | 01TTNDSTTTT ngay 24122021.pdf | 03QD-STTTT ngay 0512021.pdf | 01TTNDSTP ngay 26-12-2021.pdf | 17QD-STP ngay 2432021.pdf | 241KL-STP ngay 0522021.pdf | 13QD-SVHTTDL ngay 20012021.pdf | 22TTNDSVHTTDL ngay 31122021.pdf | 81QD-SXD ngay 11012021.pdf | 1143TB-SXD ngay 13-4-2022.pdf | 1601_KL-SXD.pdf | 2878_KL-SXD.pdf | 2881KL-SYT.pdf | 6238QD-SYT ngay 31122020.pdf | 33TTNDTruongCDN ngay 10112021.pdf | 95QD-VPUB UB tinh ngay 31122020.pdf | QĐVP 123 sửa đổi Quy chế chi tiêu 95_signed.pdf | QĐVP133 ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ.pdf | TTNDNC ngay 27122021.pdf | BC Thanh tra nhân dân 2021.pdf | 03TTNDCDN ngay 10-11-2021.pdf | 79QDSTC ngay 5-7-2021.pdf | 87QDSTC ngay 22-7-2021.pdf | 105QDSKHDT ngay 27-9-2021.pdf | 126QD-STC ngay 11-10-2021.pdf | 189QDSTC ngay 31-12-2021.pdf | 4170STCTTr ngay 17-11-2021.pdf | TTNDPB ngay 27-12-2021.pdf | 328QD-CDN ngay 31-12-2020.pdf

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

120 người đang online
°