Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
Lượt xem: 147
100%

Các văn bản của Sở Tài chính

 


01QDSTC ngay 05-01-2021.pdf | 08QDSTC ngay 05-02-2021.pdf | 22QDSTC ngay 09-03-2021.pdf | 24QD-STC ngay 11-3-2021.pdf | 34QDSTC ngay 31-03-2021.pdf | 36QDSTC ngay 05-4-2021.pdf | 59QDSTC ngay 24-5-2021.pdf | 60QDSTC ngay 24-5-2021.pdf | 65KHSTC ngay 8-1-2021.pdf | 9QDSTC ngay 05-7-2021.pdf | 81STCTTr ngay 11-1-2021.pdf | 150KHSTC ngay 19-1-2021.pdf | 189QDSTC ngay 31-12-2021 (phu luc).pdf | 189QDSTC ngay 31-12-2021.pdf | 300KHSTC ngay 28-1-2021.pdf | 630BCSTC ngay 04-3-2021.pdf | 707KHSTC ngay 10-3-2021.pdf | 796BCSTC ngay 17-3-2021.pdf | 1362KHSTC ngay 29-4-2021.pdf | 1859QD-UBND ngay 22-9-2021.pdf | 1869BCSTC ngay 8-6-2021.pdf | 2051KHSTC ngay 18-6-2021.pdf | 2779KHSTC ngay 10-8-2021.pdf | 3147BCSTC ngay 8-9-2021.pdf | 3507STCVP ngay 29-9-2021.pdf | 4031BCSTC ngay 8-11-2021.pdf | 4160BCSTC ngay 16-11-2021 (Phu luc).pdf | 4160BCSTC ngay 16-11-2021.pdf | 170STCTTr ngay 17-11-2021.pdf | 4171BCSTC ngay 17-11-2021.pdf | 4311BCSTC ngay 25-11-2021.pdf | 4636BCSTC ngay 17-12-2021.pdf | 4748KHSTC ngay 24-12-2021.pdf | 810BCSTC ngay 29-12-2021 (Phu luc).pdf | 4810BCSTC ngay 29-12-2021.pdf | 4854TB-STC ngay 31-12-2021.pdf | FILE_20220510_154911_TapScanner 10-05-2022-15꞉47.pdf | BCTTND STC 2021.pdf | 4857BC-STC ngay 31-12-2021.pdf | 4853BC-STC ngay 31-12-2021.pdf | 2021-11-22 (22.11.2021_09h28p02)_signed.pdf | 2021-11-30 (26).pdf | V-ve-dieu-dong-CC--vu-_signed_nhutnv.sotc_30-11-2021-14-23-31(30.11.2021_15h34p55)_signed.pdf | 2021-03-12 (12.03.2021_09h02p04)_signed.pdf

Tin liên quan

Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)(01/08/2023 10:28 SA)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (07/06/2022 5:47 CH)

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)(01/08/2023 10:28 SA)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (07/06/2022 5:47 CH)

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN(08/10/2021 7:31 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2020(16/08/2021 9:39 CH)

Hồ sơ chứng minh bộ chỉ số năm 2018(28/03/2018 8:59 CH)

8 người đang online
°