Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)

Đăng ngày 01 - 08 - 2023
Lượt xem: 38
100%

 

Báo Ninh Thuận:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a1a7237dd7cfbcdd214-TBVPTU%20ngay%202842022.pdf

Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f5ee143ba1213d0d184BQLKCN-NV1%20ngay%202722023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/91ea434ac1b0d37d210BQLKCN-VP%20ngay%200332022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2acb8acb521c7dd371BQLKCN-NV1%20ngay%201142023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a6425c858e1842dd387BQLKCN-VP%20ngay%202142022.pdf

Sở Công Thương:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ccab85eca704747d01SCT-TB%20ngay%202942021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/35f857616f02b9bd799SCT-VP%20ngay%201942023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/547c4e0b459ea7fd849SCT-VP%20ngay%202542022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4c920cd4acafd4fd901bTB-SCT%20ngay%202842023.pdf

Sở Giáo dục và Đào tạo:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ed1b61e33c5ad7cd179SGDDT-KHTC%20ngay%20322023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/77f19b59be2cc4fd471SGDDT-KHTC%20ngay%20732022.pdf

Sở Giao thông vận tải:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c5f317a18a5d024d411SGTVT-VP%20ngay%200732022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bd07d68554dfc2bd880SGTVT-VP%20ngay%201342023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b5acf67d547c1cdd960SGTVT-VP%20ngay%202042023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ad22d113b0e9541d1113TB-SGTVT%20ngay%202572022.pdf

Sở Khoa học và Công nghệ:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/799415a0c1d0153d278SKHCN-VP%20ngay%20232022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d1984ddfe049f03d318SKHCN-VP%20ngay%20232023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6ffc36583c59836d476TB-SKHCN%20ngay%200742022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f06480bc78d0207d631TB-SKHCN%20ngay%202142023.pdf

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/20c4c6fd258f83ad527SKHDT-DTGS%20ngay%201722022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/67280320c0a8aa5d831SKHDT-DTGS%20ngay1332023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4dc2555c74d5ac1d1109TB-SKHDT%20ngay%203032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/da66acd613eeef1d1110TB-SKHDT%20ngay%203032023.pdf

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/e14d62befce1298d72TB-SNNPTNT%20ngay%201522023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a86a09ff2615c4ad189SNNPTNTKH%20ngay%2017012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f73859433b8f1a2d270TB-SNNPTNT%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a68762d7976438dd271TB-SNNPTNT%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b0522a4d0ead559d283TB-SNNPTNT%20ngay%202942022.pdf

Sở Tài nguyên và Môi trường:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1d0a82a9bc2e55d1014STNMT-VP%20ngay%201332023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d59dc95d284e188d1340STNMT-VP%20ngay%202432021.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d54d02429d05f08d1838TB-STNMT%20ngay%202742022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a4569d7449b67e0d2019TB-STNMT%20ngay%200552023.pdf

Sở Tư pháp:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/395fdd7c8f4fe9bd921VP-STP%20ngay%201042023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5b8cda2ddfa2ead1134TB-STP%20ngay%202842023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/89a947a5d5de19ed1135TB-STP%20ngay%202842023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a9c3da303e605c3d1136TB-STP%20ngay%202842023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ec149d7349b7fbd2258aTB-STP%20ngay%203092022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1d7999e1ca345acd2258TB-STP%20ngay%203092022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2cc63e7995d6a7fd2259TB-STP%20ngay%203092022.pdf

Sở Thông tin và Truyền thông:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/47bdd4ede0cd753d160STTTT-VP%20ngay%2019012022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f58bbf4fb327fbd532STTTT-VP%20ngay%201332023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/283b72788bd9b0cd1064TB-STTTT%20ngay%20552022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/de0da54857d1439d1069TB-STTTT%20ngay%20452023.pdf

Sở Văn hóa Du lịch thể thao:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4af260612463b85d11TB-SVHTTDL%20ngay%201722023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2c4e6d2b90b4aa9d62TB-SVHTTDL%20ngay%200382023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/606238c1a5ed253d63TB-SVHTTDL%20ngay%200382023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d20d5bb3bdf3fc0d64TB-SVHTTDL%20ngay%200382023.pdf

Sở Lao động thương binh và xã hội:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/7776d238594150dd435SL%C4%90TBXH-VP%20ngay%2018022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3ef0fbfbf32ad7ed459SLDTBXH-VP%20ngay%200732023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8c18d4b98a1d1cad593SL%C4%90TBXH-VP%20ng%C3%A0y%200832022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/73d377ddf2fd3fcd1074TB-SLDTBXH%20ngay%202842023.pdf

Sở Nội Vụ:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/69b2eb0abf361d1981TB-STC%20ngay%203152023%20(SL).pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1913805299d53acd1981TB-STC%20ngay%203152023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/90c777c5e4d8b6ed5651TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2ab1d1ec08ca7cad5661TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3bd6daf8fcae573d5671TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2229c13fd0f273ad5681TB-STC%20ngay%2027022022.pdf

Sở Tài chính:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/56b29d2696c498fd2960TB-STC%20ngay%203182022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/56c64ddbb4f4b93d2960TB-STC%20ngay%203182022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a2d92a92ad7bb0d2911TB-STC%20ngay%200282023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f014d54129a1895d2907TB-STC%20ngay%200282023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c9d11f99174f137d2907TB-STC%20ngay%200282023%20PL2.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/68dfd7c6ff2ff11d2907TB-STC%20ngay%200282023%20PL1.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/460d0c375ad907d2839TB-STC%20ngay%202482022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/4b8471762046ddd2839TB-STC%20ngay%202482022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bd2f94e408ccec5d2279STC-NS%20ng%C3%A0y%200772022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/e93d4166118a09ed1981TB-STC%20ngay%203152023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c26d231a5f9d0add1942TB-STC%20ngay%202952023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/e923590d0901db5d1942TB-STC%20ngay%202952023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5fddfe335233d8d1810TB-STC%20ngay%200262022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6b18dd10d7a590ad1810TB-STC%20ngay%200262022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/dfed8d30cc0c12bd1691TB-STC%20ngay%202552022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d539bffcdd1c3c7d1691TB-STC%20ngay%202552022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bfc181c6b71fd18d1262TB-STC%20ngay%201042022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d777ed53c0a27ddd1262TB-STC%20ngay%201042022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1f4c6332803bbd1d451STC-NS%20ngay%2015022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6e8c31d43074fa6d451STC-NS%20ngay%2015022023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/55b0e9dadefe47dd371STC-NS%20ngay%2011022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/edd5c5166e68d66d371STC-NS%20ngay%2011022022%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2dbcd1554d12bcd09BC-CDCS%20ngay%2029122022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/49f3227cf3b9592d05KH-TTND%20ngay%200822022.pdf

Sở Xây dựng:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9d66dd8e47dd31dd294SXD-VP%20ngay%2003022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3de9ba730de3675d375SXD-VP%20ngay%200722022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/7ea0aac9e92f706d935SXD-VP%20ngay%202532022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d942fd8dd79bf75d1087TB-SXD%20ngay%200742023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/93fe5dde5a40d49d1088TB-SXD%20ngay%200742023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6ba47f16be37778d1089TB-SXD%20ngay%200742023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/633c6490abdb1ddd1141TB-SXD%20ngay%201342022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/55d34ce038d05bed1090TB-SXD%20ngay%200742023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/74d17c8edcb99ddd1142TB-SXD%20ngay%201342022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d37aadabf971b9bd1143TB-SXD%20ngay%201342022.pdf

Sở Y Tế:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/dada71a68ea1041d1938TB-SYT%20ng%C3%A0y%200452023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/17f22ccd87fcc43d1938TB-SYT%20ng%C3%A0y%200452023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8b7d9d122dcc7bbd1940TB-SYT%20ngay%200452023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/254d0341ebcc21ed1940TB-SYT%20ngay%200452023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5ec4008794c0d12d1983TB-SYT%20ng%C3%A0y%200752023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f8d67f599df65e6d1983TB-SYT%20ng%C3%A0y%200752023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a54fc3330e6bd5ed4643TB-SYT%20ngay%2016102022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9bdd0b9e2210bfdd4756TB-SYT%20ngay%2023102022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/dd5e900aae0c790d782KH-STC%20ngay%2025022022.pdf

UBND huyện Bác Ái:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/284aa32d9dcdf75d01KH-TCKH_BA%20ngay%201432023%20PL.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/2ab38150f768218d01KH-TCKH_BA%20ngay%201432023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f1a77bd0d4dee31d02KH-TCKH_BA%20ngay%201432023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/dd9eef4fa0211d4d12TB-PTCKH_BA%20ngay%201542022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a7ef9581dde6667d23TB-PTCKH_BA%20ngay%200762023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1ff95721346e300d24TB-PTCKH_BA%20ngay%200762023.pdf

UBND huyện Ninh Hải:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/70a2bec600adafdd193TB-PTCKH_NH%20ngay%201622023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8ea956959a98b3cd236TB-PTCKH_NH%20ngay%201522022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6a5fdc4f9239f5fd396TB-PTCKH_NH%20ngay%201042023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/da60fdb785d2d73d417TB-PTCKH_NH%20ngay%201142023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/49fe01e17086d54d610TB-PTCKH%20_NH%20ngay%20742022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/953d9d1875cf413d644TB-PTCKH_NHngay%202752023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/deec413248a15a7d770TB-PTCKH_NH%20ngay%20662022.pdf

UBND huyện Ninh Phước:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/446d971e51d0d44d02TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d04ceb6bad6c92ed02TB-PTCKH_NP%20ngay%2007022023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/916cdf089098876d03TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/555c56d2dd609ecd13TB-PTCKH_NP%20ngay%201052022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c579dc8dddfd3c6d14TB-PTCKH_NP%20ngay%201052023.pdf

UBND huyện Ninh Sơn:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/757aa6020cf2525d04TB-TCKH_NS%20ngay%201672022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/403735ad2d7f354d05TB-TCKH_NS%20ngay%202072022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/42d8df3de22e873d08TB-TCKH_NS%20ngay%202172022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/97a57dcb96bfffad09TB-TCKH_NS%20ngay%202462023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/3d7527ed9115a29d10TB-TCKH_NS%20ngay%202462022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ac1d57d6675d446d13TB-TCKH_NS%20ngay%201842022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/b367ab4e02b0cb7d20TB-TCKH_NS%20ngay%201042023.pdf

UBND Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bf6a0f3d1a9debcd01TB-TCKH_PR-TC%20ngay%200852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8d2b40d281d7dd7d02TB-TCKH_PR-TC%20ngay%200852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/bb1c8633cb6a8ded03TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203172023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/5a1a31151aeed3ed04TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203152022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/da5468ad6ade36d14TB-TCKH_PR-TC%20ngay%203152022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/acc66f03aaf88e1d243TCKH-NS_PR-TC%20ngay%202542022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d2e6aef486b7c2dd475TCKH-NS_PR-TC%20ngay%203072023.pdf

UBND huyện Thuận Bắc:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6f6865368365223d37TB-TCKH_TB%20ngay%20322023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/afc9caa44635a9dd40TB-TCKH_TB%20ngay%20432022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9abd6dedfe8e0e8d42TB-TCKH_TB%20ngay%20932022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/40d214d675d8dced51TB-TCKH_TB%20ngay%202532022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/632dbb1f70ef1bdd65TB-TCKH_TB%20ngay%201032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c2125ac19cb774cd85TB-TCKH_TB%20ngay%202872022.pdf

UBND huyện Thuận Nam:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c2125ac19cb774cd85TB-TCKH_TB%20ngay%202872022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/97403986ca8b1c2d22TB-PTCKH_TN%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8a24db0de60d695d30TB-PTCKH_TN%20ngay%201842023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a7cfa3b7c51317dd164TB-PTCKH_TN%20ngay%201852023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/cdb4f74d9a43000d171TB-PTCKH_TN%20ngay%201462022.pdf

Văn phòng UBND tỉnh:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6df969b4e0ddf2bd90TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/8904d55457b0568d91TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/96ef596909d24ddd92TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202032023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/10fe6bde7f76b46d608TB-VPUB_UBtinh%20ngay%202322023.pdf

Vườn quốc gia Núi chúa:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/aadd25738424576d01TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/67bb5fe9d99dd7ed02TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/c46fb16a37133ced03TB-BQLVQGNC%20ngay%201242023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/f30a2fea0402da3d26TB-BQLVQGNC%20ngay%2003022022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/ba99ef51ce72df8d28TB-BQLVQGNC%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/333f4e2e0d0d15ed29TB-BQLVQGNC%20ngay%202942022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/9cb9b745ab87820d32TB-BQLVQGNC%20ngay%2002022023.pdf

Vườn quốc gia Phước Bình:

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1e906595a828cc2d03TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/79bd45a6bce8bfbd04TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/72d495d577501b4d4aTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/256f43b02b36effd4bTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/d3a3d2706f5fe3bd4cTB-BQLVQGPB%20ngay%202832023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/645d48808bd49e0d05TB-BQLVQGPB%20ngay%202142022.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/cddbbabcd291062d17BQLVQGPB-KHTC%20ngay%202722023.pdf

https://sotc.ninhthuan.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/59aad03a4390154d29BQLVQGPB-KHTC%20ngay%200832022.pdf

 


214-TBVPTU ngay 2842022.pdf | 184BQLKCN-NV1 ngay 2722023.pdf | 210BQLKCN-VP ngay 0332022.pdf | 71BQLKCN-NV1 ngay 1142023.pdf | 387BQLKCN-VP ngay 2142022.pdf | 01SCT-TB ngay 2942021.pdf | 799SCT-VP ngay 1942023.pdf | 849SCT-VP ngay 2542022.pdf | 901bTB-SCT ngay 2842023.pdf | 179SGDDT-KHTC ngay 322023.pdf | 471SGDDT-KHTC ngay 732022.pdf | 411SGTVT-VP ngay 0732022.pdf | 880SGTVT-VP ngay 1342023.pdf | 960SGTVT-VP ngay 2042023.pdf | 1113TB-SGTVT ngay 2572022.pdf | 278SKHCN-VP ngay 232022.pdf | 318SKHCN-VP ngay 232023.pdf | 476TB-SKHCN ngay 0742022.pdf | 631TB-SKHCN ngay 2142023.pdf | 527SKHDT-DTGS ngay 1722022.pdf | 831SKHDT-DTGS ngay1332023.pdf | 1109TB-SKHDT ngay 3032023.pdf | 1110TB-SKHDT ngay 3032023.pdf | 72TB-SNNPTNT ngay 1522023.pdf | 189SNNPTNTKH ngay 17012022.pdf | 270TB-SNNPTNT ngay 2942022.pdf | 271TB-SNNPTNT ngay 2942022.pdf | 283TB-SNNPTNT ngay 2942022.pdf | 014STNMT-VP ngay 1332023.pdf | 1340STNMT-VP ngay 2432021.pdf | 1838TB-STNMT ngay 2742022.pdf | 2019TB-STNMT ngay 0552023.pdf | 921VP-STP ngay 1042023.pdf | 134TB-STP ngay 2842023.pdf | 1135TB-STP ngay 2842023.pdf | 1136TB-STP ngay 2842023.pdf | 258aTB-STP ngay 3092022.pdf | 2258TB-STP ngay 3092022.pdf | 2259TB-STP ngay 3092022.pdf | 160STTTT-VP ngay 19012022.pdf | 32STTTT-VP ngay 1332023.pdf | 1064TB-STTTT ngay 552022.pdf | 1069TB-STTTT ngay 452023.pdf | 11TB-SVHTTDL ngay 1722023.pdf | 62TB-SVHTTDL ngay 0382023.pdf | 63TB-SVHTTDL ngay 0382023.pdf | 64TB-SVHTTDL ngay 0382023.pdf | 435SLĐTBXH-VP ngay 18022022.pdf | 459SLDTBXH-VP ngay 0732023.pdf | 593SLĐTBXH-VP ngày 0832022.pdf | 1074TB-SLDTBXH ngay 2842023.pdf | 81TB-STC ngay 3152023 (SL).pdf | 1981TB-STC ngay 3152023.pdf | 5651TB-STC ngay 27022022.pdf | 5661TB-STC ngay 27022022.pdf | 5671TB-STC ngay 27022022.pdf | 5681TB-STC ngay 27022022.pdf | 05KH-TTND ngay 0822022.pdf | 9BC-CDCS ngay 29122022.pdf | 371STC-NS ngay 11022022 PL.pdf | 371STC-NS ngay 11022022.pdf | 451STC-NS ngay 15022023 PL.pdf | 451STC-NS ngay 15022023.pdf | 1262TB-STC ngay 1042022 PL.pdf | 1262TB-STC ngay 1042022.pdf | 1691TB-STC ngay 2552022 PL.pdf | 1691TB-STC ngay 2552022.pdf | 1810TB-STC ngay 0262022 PL.pdf | 810TB-STC ngay 0262022.pdf | 1942TB-STC ngay 2952023 PL.pdf | 1942TB-STC ngay 2952023.pdf | 1981TB-STC ngay 3152023.pdf | 2279STC-NS ngày 0772022.pdf | 839TB-STC ngay 2482022 PL.pdf | 839TB-STC ngay 2482022.pdf | 2907TB-STC ngay 0282023 PL1.pdf | 2907TB-STC ngay 0282023 PL2.pdf | 2907TB-STC ngay 0282023.pdf | 911TB-STC ngay 0282023.pdf | 2960TB-STC ngay 3182022 PL.pdf | 2960TB-STC ngay 3182022.pdf | 294SXD-VP ngay 03022023.pdf | 375SXD-VP ngay 0722022.pdf | 935SXD-VP ngay 2532022.pdf | 1087TB-SXD ngay 0742023.pdf | 1088TB-SXD ngay 0742023.pdf | 1089TB-SXD ngay 0742023.pdf | 1141TB-SXD ngay 1342022.pdf | 1090TB-SXD ngay 0742023.pdf | 1142TB-SXD ngay 1342022.pdf | 1143TB-SXD ngay 1342022.pdf | 768KH-SYT ngay 2822023.pdf | 782KH-STC ngay 25022022.pdf | 1938TB-SYT ngày 0452023 PL.pdf | 1938TB-SYT ngày 0452023.pdf | 1940TB-SYT ngay 0452023 PL.pdf | 1940TB-SYT ngay 0452023.pdf | 1983TB-SYT ngày 0752023 PL.pdf | 1983TB-SYT ngày 0752023.pdf | 4643TB-SYT ngay 16102022.pdf | 4756TB-SYT ngay 23102022.pdf | 01KH-TCKH_BA ngay 1432023 PL.pdf | 01KH-TCKH_BA ngay 1432023.pdf | 02KH-TCKH_BA ngay 1432023.pdf | 12TB-PTCKH_BA ngay 1542022.pdf | 23TB-PTCKH_BA ngay 0762023.pdf | 24TB-PTCKH_BA ngay 0762023.pdf | 193TB-PTCKH_NH ngay 1622023.pdf | 236TB-PTCKH_NH ngay 1522022.pdf | 396TB-PTCKH_NH ngay 1042023.pdf | 417TB-PTCKH_NH ngay 1142023.pdf | 610TB-PTCKH _NH ngay 742022.pdf | 644TB-PTCKH_NHngay 2752023.pdf | 770TB-PTCKH_NH ngay 662022.pdf | 02TB-PTCKH_NP ngay 1052023.pdf | 02TB-PTCKH_NP ngay 07022023.pdf | 03TB-PTCKH_NP ngay 1052023.pdf | 13TB-PTCKH_NP ngay 1052022.pdf | 14TB-PTCKH_NP ngay 1052023.pdf | 04TB-TCKH_NS ngay 1672022.pdf | 05TB-TCKH_NS ngay 2072022.pdf | 08TB-TCKH_NS ngay 2172022.pdf | 09TB-TCKH_NS ngay 2462023.pdf | 10TB-TCKH_NS ngay 2462022.pdf | 13TB-TCKH_NS ngay 1842022.pdf | 20TB-TCKH_NS ngay 1042023.pdf | 01TB-TCKH_PR-TC ngay 0852023.pdf | 02TB-TCKH_PR-TC ngay 0852023.pdf | 03TB-TCKH_PR-TC ngay 3172023.pdf | 04TB-TCKH_PR-TC ngay 3152022.pdf | 4TB-TCKH_PR-TC ngay 3152022.pdf | 243TCKH-NS_PR-TC ngay 2542022.pdf | 475TCKH-NS_PR-TC ngay 3072023.pdf | 37TB-TCKH_TB ngay 322023.pdf | 40TB-TCKH_TB ngay 432022.pdf | 42TB-TCKH_TB ngay 932022.pdf | 51TB-TCKH_TB ngay 2532022.pdf | 65TB-TCKH_TB ngay 1032023.pdf | 85TB-TCKH_TB ngay 2872022.pdf | 22TB-PTCKH_TN ngay 2942022.pdf | 30TB-PTCKH_TN ngay 1842023.pdf | 164TB-PTCKH_TN ngay 1852023.pdf | 171TB-PTCKH_TN ngay 1462022.pdf | 90TB-VPUB_UBtinh ngay 2032023.pdf | 91TB-VPUB_UBtinh ngay 2032023.pdf | 92TB-VPUB_UBtinh ngay 2032023.pdf | 608TB-VPUB_UBtinh ngay 2322023.pdf | 01TB-BQLVQGNC ngay 1242023.pdf | 02TB-BQLVQGNC ngay 1242023.pdf | 03TB-BQLVQGNC ngay 1242023.pdf | 26TB-BQLVQGNC ngay 03022022.pdf | 28TB-BQLVQGNC ngay 2942022.pdf | 29TB-BQLVQGNC ngay 2942022.pdf | 32TB-BQLVQGNC ngay 02022023.pdf | 03TB-BQLVQGPB ngay 2142022.pdf | 04TB-BQLVQGPB ngay 2142022.pdf | 4aTB-BQLVQGPB ngay 2832023.pdf | 4bTB-BQLVQGPB ngay 2832023.pdf | 4cTB-BQLVQGPB ngay 2832023.pdf | 05TB-BQLVQGPB ngay 2142022.pdf | 17BQLVQGPB-KHTC ngay 2722023.pdf | 29BQLVQGPB-KHTC ngay 0832022.pdf | 782KH-STC ngay 25022022.pdf

Tin liên quan

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (07/06/2022 5:47 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 4:00 CH)

Tin mới nhất

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (07/06/2022 5:47 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 4:00 CH)

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN(08/10/2021 7:31 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2020(16/08/2021 9:39 CH)

Hồ sơ chứng minh bộ chỉ số năm 2018(28/03/2018 8:59 CH)

62 người đang online
°