Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2020

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
Lượt xem: 157
100%

 

Định mức, tiêu chuẩn, chế độ của các Sở ban ngành, UBND huyện, thành phố:
1. 47QD-SKHDT ngay 09-01-2020.pdf
2. 635KL-SNNPTNT ngày 09-10-2020.pdf
3. 52TB-SVHTTDL ngay 17-6-2020.pdf
4. 09TB-BQLVQGNC ngay 18-3-2020.pdf
5. 211BQLKCN-VP ngày 23-3-2020.pdf
6. 01KL-UBND ngay 09-7-2020.pdf
7. 1039c TB-SGTVT.PDF
8. 06QCVP ngay 06-01-2020.pdf
9. 106KL-SNNPTNT ngày 23-3-2020.pdf
10. 863TB-SKHDT ngày 30-3-2020.pdf
11. 696QD-UBND ngay 06-8-2019.pdf
12. 10TB-BQLVQGNC ngay 18-3-2020.pdf
13. 650TB-SNV ngay 11-3-2020.pdf
14. 04KL-TTH ngay 04-8-2020.pdf
15. 314KLTT-SGDDT ngày 14-02-2020.pdf
16. 08TB-BQLVQGNC ngay 18-3-2020.pdf
17. 474QD-SNNPTNT ngay 31-12-2019 .pdf
18. 14QD-UBND ngay 07-01-2020.pdf
19. 02QD-BQLKCN ngay 6-1-2020.pdf
20. 1033-STTTT-Ttra ngay 26-5-2020.pdf
21. 57KL-TTH ngay 20-10-2020.pdf
22. 651TB-SNV ngay 11-3-2020.pdf
23. 654QD-UBND ngay 22-5-2018.pdf
24. 468QD-UBND ngay 08-4-2020.pdf
25. 864TB-SKHDT ngay 30-3-2020.pdf
26. 2852KL-SLĐTBXH ngay 22-10-2020.pdf
27. 1039a TB-SGTVT.PDF
28. 241QD-SNV ngay 31-12-2019.pdf
29. 2076KL-SLĐTBXH ngay 11-8-2020.pdf
30. 01QD-BQLVQLNC ngay 02-01-2020.pdf
31. 639TB-SNV T ngay 25-12-2020.pdf
33. 2365KL-SCT ngay 25-12-2020.pdf
34. 3377QDTU ngày 20-01-2020.pdf
35. 1039b TB-SGTVT.PDF
36. Thong bao tham tra quyet toan cac đon vi thuoc TPPRTC.pdf
37. 09QD-BXDNL ngay 24-3-2020.pdf
38. 269QD-CDN ngay 31-12-2019.pdf
39. 719QD-BQLDA ngay 27-12-2019.pdf
40. 164DQ-BQLDANNPTNT ngay 13-9-2019.pdf
41. 09QD-BXDNL ngay 24-3-2020.pdf
42. 4270QD-SYT ngay 11-9-2020.pdf
43. 163QD-BQLDA ngay 28-12-2018.pdf
44. 4864QD-SYT ngay 29-12-2019.pdf
45. 1724TB-VPUB ngay 21-5-2020.pdf


Sở Tài chính:
1. 5STC-TTr ngay 02-01-2020.pdf
2. 203KH-STC ngày 6-2-2020.pdf
3. 481KH-STC ngay 5-3-2020.pdf
4. 952TB-STC ngay 30-3-2021.pdf
5. 110QD-STC ngay 31-12-2019.pdf
6. 64QD-STC ngay 26-08-2019.pdf
7. 2401BC-STC ngay 14-8-2020.pdf
8. 1620KH-STC ngay 03-6-2020.pdf
9. 2070KH-STC ngày 03-8-2017.pdf
10. 1908BC-STC ngay 01-7-2020.pdf
11. 16KH-STC ngày 3-01-2020.pdf
12. 191KH-STC ngay 05-2-2020.pdf
13. 241STC-VP ngay 10-02-2020.pdf
14. 26QD-STC ngay 20-4-2020.pdf
15. 528KH-STC ngay 10-3-2020.pdf
16. 3590STC-TTr ngay 10-12-2020.pdf
17. 161KH-STC ngày 22-01-2020.pdf
18. 3019BC-STC ngay 15-10-2020.pdf
19. 1381BC-STC ngay 13-5-2020.pdf
20. 1395BC-STC ngay 15-5-2020.pdf
21. 978KH-UBND ngay 27-3-2020.pdf
22. 257KH-STC ngày 12-2-2020.pdf
23. 1014KH-STC ngay 16-4-2020.pdf
24. 1054BC-STC ngay 06-4-2021.pdf
25. 114KH-STC ngay 16-01-2020.pdf
26. 3320BC-STC ngay 16-11-2020.pdf
27. 167BC-STC ngay 30-01-2020.pdf
28. 989KH-UBND ngay 02-3-2021.pdf
29. 2590BC-STC ngay 04-9-2020.pdf
30. 2115KH-STC ngay 22-7-2020.pdf
31. 3409BC-STC ngay 24-11-2020.pdf
32. 2043BC-STC ngay 15-7-2020.pdf
33. 1547BC-STC ngay 26-5-2020.pdf
34. 2171BC-STC ngay 27-7-2020.pdf
35. 66QD-STC ngay 14-7-2015.pdf
36. 63QD-STC ngay 26-08-2019.pdf
37. 451BC-STC ngay 03-03-2020.pdf
38. 871KH-STC ngay 07-4-2020.pdf
39. 83QD-STC ngay 14-10-2020.pdf
40. 638KH-STC ngay 04-3-2021.pdf
41. 1574BC-STC ngay 02-6-2020.pdf
42. 3665BC-STC ngay 16-12-2020.pdf
43. 1000BC-STC ngay 15-4-2020.pdf
44. 3019BC-STC ngày 16-10-2020.pdf
45. 2043BC-STC ngay 15-7-2020.pdf
46. QD 01.pdf
47. 05TB-PTCKH ngay 16-6-2020.pdf
48. 09TB-PTCKH ngay 30-6-2020.pdf
49. 1556KH-STC ngay 29-5-2020.pdf
50. 870KH-STC ngay 07-4-2020.pdf
51. 1856QD-UBND ngay 20-10-2020.pdf
52. 508KH-STC ngay 9-3-2020.pdfTin liên quan

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)(01/08/2023 10:28 SA)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (07/06/2022 5:47 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 4:00 CH)

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN(08/10/2021 7:31 CH)

Hồ sơ chứng minh bộ chỉ số năm 2018(28/03/2018 8:59 CH)

68 người đang online
°