Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
Lượt xem: 144
100%

Các văn bản của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 


BC thanh tra.pdf | 27QD-VP ngay 24-8-2021 Quy che chi tieu noi bo.pdf | 27QD-VP ngay 24-8-2021 Quy che chi tieu noi bo (noi dung).pdf

Tin liên quan

Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)(01/08/2023 10:28 SA)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 4:00 CH)

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022 (Bổ sung ngày 01/8/2023)(01/08/2023 10:28 SA)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 4:00 CH)

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN(08/10/2021 7:31 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2020(16/08/2021 9:39 CH)

Hồ sơ chứng minh bộ chỉ số năm 2018(28/03/2018 8:59 CH)

79 người đang online
°